Informace o zařízení

MSSS-Malika-400x299

– Veřejný závazek –

Poslání

Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě je jedním ze zařízení Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace. Poskytuje ambulantní sociální službu dětem a mladistvým se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do sedmnácti let. Předností této sociální služby je zajištění odborné péče a podpory dítěte aniž by muselo delší dobu pobývat mimo své přirozené rodinné prostředí.

Cíle

Dlouhodobé cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k dětem (tj. uživatelům služby):
– zlepšit kvalitu života dětí se zdravotním postižením;
– rozvíjet motorické, sociální i psychické schopnosti a dovednosti dětí;
– umožnit dětem se v maximální možné míře podílet na vlastním i společenském životě.

Dlouhodobé cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení a osobám, které se na poskytovaných službách podílejí:
– zařízení poskytuje kvalitní sociální (a zdravotnickou) službu;
– zařízení disponuje potřebnými pomůckami a vybavením;
– na poskytování služeb se podílí kvalifikovaný personál

 • Krátkodobé cíle pro rok 2021 jsou rozpracovány zde dlouhodobé cíle na období 2019 – 2021 jsou rozpracovány zde.

Prostředky

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k dětem (uživatelům služby) jsou naplňovány prostřednictvím individuálního přístupu k dětem a jejich potřebám – léčebná rehabilitace, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, pedagogická, resp. speciálně pedagogická rehabilitace, výchovně společenské aktivity.

Nedílnou součástí individuálního plánování a realizace všech činností je spolupráce se zákonným zástupcem.

Cíle Denního dětského rehabilitačního stacionáře stanovené směrem k zařízení jsou naplňovány prostřednictvím dodržování, průběžného doplňování a aktualizace standardů kvality sociálních služeb, prostřednictvím získávání finančních prostředků z různých (státních i nestátních) zdrojů a prostřednictvím formálního i neformálního vzdělávání pracovníků, kteří se na poskytovaných službách podílejí.

Cílová skupina

Děti a mladiství se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním ve věku od jednoho do sedmnácti let věku.

Kapacita zařízení:

12 uživatelů

Zásady (principy) poskytování sociální služby

Při poskytování služeb v Denním dětském rehabilitačním stacionáři se řídíme zásadami, jež vyplývají z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte (OSN, 1989):

 • Vždy jednáme v zájmu dítěte
 • Vždy respektujeme odpovědnost, práva a povinnosti rodičů
 • Dítě se zdravotním postižením má požívat plného a řádného života

Podmínky pro čerpání sociální služby v Denním dětském rehabilitačním stacionáři

 • Uzavření „Smlouvy o poskytování sociálních služeb v Denním dětském rehabilitačním stacionáři“. Zákonný zástupce může smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí pět kalendářních dní.
 • Potvrzení lékaře o prospěšnosti umístění dítěte do Denního dětského rehabilitačního stacionáře s ohledem na jeho zdravotní stav.
 • Bezinfekčnost v rodině a blízkém okolí dítěte potvrdí rodiče svým podpisem.
 • Dodržování smluvně sjednaných podmínek.

Kdy a za jakých podmínek nemůže poskytovatel poskytnout sociální službu – důvody pro neuzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Poskytovatel může dle § 91, odst. 3., zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, žadatele o sociální službu odmítnout za předpokladu, že:

 • poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zákonný zástupce dítěte žádá
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby – zákonný zástupce dítěte je informován ústně, o zařazení dítěte do evidence žadatelů
 • dítě neodpovídá cílové skupině, které je sociální služba poskytována
 • zdravotní stav dítěte vylučuje poskytnutí sociální služby poskytovatelem
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Provozní doba zařízení:

pondělí – pátek od 6:00 do 16:00 hodin

Nabízené služby

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY – každodenní léčebná rehabilitace je dětem zajišťována kvalifikovanými fyzioterapeutkami na základě doporučení (poukazu) obvodního či odborného lékaře a je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 505/2006 Sb.) v rozsahu těchto základních činností a úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití;

b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC;

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění;

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností s dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Tyto činnosti a úkony jsou uživateli sociální služby poskytovány za úhradu dle zákona o sociálních službách. Výše úhrady je sjednána ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb v Denním dětském rehabilitačním stacionáři.“ Úhradu za poskytování služeb zaplatí zákonný zástupce měsíčně zpětně, vždy do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci na účet organizace.

Smluvní pojišťovny – léčebná rehabilitace:

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u všech zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o. Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost u statutárního zástupce organizace.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz