Informace o zařízení

MSSS v Mostě – p. o. zajišťuje pouze vyřizování žádostí o přidělení bytů.

Bytové domy pro seniory jsou ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s., se kterou  také nájemce uzavírá nájemní smlouvu.

Bytové domy pro seniory jsou byty v domech zvláštního určení. Jsou určeny pro seniory a handicapované občany, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nevyžadují komplexní péči a umožňuje jim vést samostatný život.

  • Bytové domy pro seniory v Mostě, ul. Růžová 2071 (bl. 522)
  • Bytové domy pro seniory v Mostě, ul. Růžová 2070 (bl. 523)
  • Bytové domy pro seniory v Mostě, ul. U Parku 2072 (bl. 566)

 

Zájemcem o uzavření nájemní smlouvy o užívání bytu v Bytových domech pro seniory může být osoba, která:

a) je občanem České republiky, cizincem s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky nebo občanem zemí EU,

b) měla alespoň jeden rok před podáním žádosti trvalý pobyt v Mostě,

c) řádně hradí nájem bytu a ostatní poplatky s nájmem bytu související,

d) nemá v účetní a daňové evidenci statutárního města Mostu žádné dluhy,

e) dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

f) odůvodňuje přijetí žádosti potřebou pečovatelské služby, a to ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu a sociálním poměrům a předloží nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a. s. platně uzavřenou smlouvu na užívání pečovatelské služby,

g) nepečuje o nezaopatřené dítě.

 

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Bc. Kateřina Ošmerová, sociální pracovnice
sídlo: ředitelství MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, 434 01 Most.
Telefon: 721 276 743
e-mail: osmerova@msss-most.cz
V případě nedostupnosti telefonu např. v době úředních hodin, je možné kontaktovat sociální pracovnici prostřednictvím e-mailu zadosti@msss-most.cz.
Úřední dny a hodiny: zde

Zájemce vyplní žádost na předepsaném formuláři. Zájemcem mohou být i manželé nebo jiné osoby (druh, družka), které žijí ve společné domácnosti. V tomto případě si žádost musí podat každá osoba samostatně.  

Žádost je možné získat:

  • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
  • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
  • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
  • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
  • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most