Informace o zařízení

 

Kapacita zařízení:

86 bytových jednotek

Cílová skupina:

 • Osoby ve starobním důchodu nebo osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, kteří nepotřebují pomoc druhé osoby

Cíle:

 • Samostatný život obyvatele ve vlastní bytové jednotce

Principy:

 • Rovný přístup ke každému obyvateli
 • Respektování soukromí
 • Respektování názoru obyvatele

Rozsah poskytované služby:

 • Ubytování
 • Úklid společných prostor
 • Úklid bytových jednotek a pečovatelské úkony

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Ing. Šárka Šimanová, vedoucí zařízení
sídlo: Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, 434 01 Most.
telefon: 478 618 561, 725 511 298
e-mail: simanova@msss-most.cz
Návštěvní dny a hodiny: zde

 

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

Dobrovolnictví

V zařízení poskytují služby (např. předčítání, doprovody na procházky apod.) osoby jejichž činnost se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnictví. Zájemci o dobrovolnictví mohou získat informace na uvedených kontaktech:

MSSS v Mostě – p. o.
Ing. Lucie Budilová
Telefon: 478 618 562, 476 701 659
Mobil: 737 263 823

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Dobrovolnické centrum
Květuše Hradecká
Telefon: 417 638 951

Stížnosti:

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u všech zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o. Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost u statutárního zástupce organizace.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz