Informace o zařízení

MSSS-Malika-400x299

Středisko denní péče je vedeno od 25. března 2013 v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem: 1008798584 – Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Kapacita zařízení:

 23 dětí

Provozní doba:

pondělí – pátek: 6:00 – 16:00 hodin

Poslání:

Posláním střediska denní péče je poskytování výchovné a zdravotně preventivní péče dětem ve věku od 16 měsíců do 3 let věku.

 

Cíle:

 • všestranný rozvoj osobnosti
 • osvojení hygienických návyků
 • nácvik dovedností
 • kontakt s vrstevníky
 • rozvoj řeči
 • samostatnost v činnostech

Cílová skupina:

 • Zdravé, řádně očkované děti od 16 měsíců do 3 let věku, jejichž matky nebo osoby, které o děti pečují, jsou zaměstnány nebo studují.

Podmínky k přijetí dítěte do střediska denní péče:

 • Do péče střediska mohou být přijaty děti na dobu do 3 let věku dítěte, či na předem dohodnutou dobu vyjádřenou dny nebo jen hodinami.
 • V případě přijetí dítěte na dobu do 3 let věku dítěte (k celodenní docházce) zákonný zástupce (matka) dokládá potvrzení o zaměstnání nebo studia.
 • Zákonný zástupce před přijetím do střediska vyplní Žádost o přijetí dítěte do střediska denní péče (jeslí). Součástí je:
  • potvrzení o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte před přijetím do střediska,
  • potvrzení o bezinfekčnosti v rodině a okolí potvrdí rodiče svým podpisem.

Přijetí dítěte do střediska denní péče na dobu určitou, tj. 92 hodin (11 dnů):

 • Zákonný zástupce si předem telefonicky domluví s vedoucí zařízení setkání.
 • Stanoví se dny a hodiny, po které bude dítě středisko navštěvovat.

 

Povinnosti rodičů:

 1. Hlásit změny zdravotního stavu dítěte nebo podezření z nakažlivé choroby.
 2. Hlásit změny bydliště, kontaktu, bankovního účtu.
 3. Platit stravné a příspěvek do každého 15. dne v měsíci na bankovní účet organizace.
 4. Dodržovat dobu příjmu a vyzvedávat dítě včas dle domluvy.
 5. Ukládat oblečení dítěte do vyhrazených skříněk.
 6. Včas hlásit nepřítomnost dítěte ve středisku denní péče.
 7. Při ukončení docházky rodiče vyplní Dohodu o ukončení docházky dítěte do střediska denní péče.

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u všech zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o. Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost u statutárního zástupce organizace.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz