Informace o zařízení

MSSS-Malika-400x299

Kapacita zařízení:

 23 dětí

Provozní doba:

pondělí – pátek: 6:00 – 16:00 hodin

Poslání:

Posláním střediska denní péče je poskytování výchovné a zdravotně preventivní péče dětem ve věku od 16 měsíců do 3 let věku.

Cíle:

 • všestranný rozvoj osobnosti
 • osvojení hygienických návyků
 • nácvik dovedností
 • kontakt s vrstevníky
 • rozvoj řeči
 • samostatnost v činnostech

Cílová skupina:

 • zdravé, řádně očkované děti od 16 měsíců do 3 let věku, jejichž matky nebo osoby, které je mají v péči jsou zaměstnány nebo studují.

Podmínky k přijetí dítěte do střediska denní péče:

 • Do péče střediska mohou být přijaty děti na dobu do 3 let věku dítěte, či na předem dohodnutou dobu vyjádřenou dny nebo jen hodinami
 • V případě přijetí dítěte na dobu do 3 let věku dítěte (k celodenní docházce) rodiče dokládají potvrzení o zaměstnání nebo studia.
 • Rodiče před přijetím do střediska vyplní Žádost o přijetí dítěte do střediska denní péče (jeslí) a podepíší evidenční list dítěte, jehož součástí je
  • potvrzení lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte před přijetím do střediska
  • potvrzení o bezinfekčnosti v rodině a okolí potvrdí rodiče svým podpisem

Přijetí dítěte do střediska denní péče na dobu určitou, tj. 46 hodin (11 dnů):

 • rodiče si předem telefonicky domluví s vedoucí zařízení setkání
 • stanoví se dny a hodiny, po které bude dítě středisko navštěvovat
 • rodiče mohou v adaptační době být s dítětem
 • rodiče svým podpisem potvrdí bezinfekčnost v rodině a okolí

Povinnosti rodičů:

 1. hlásit změny zdravotního stavu dítěte nebo podezření z nakažlivé choroby
 2. hlásit změny zaměstnavatele, bydliště, telefonu, pojišťovny, apod.
 3. platit stravné a příspěvek do každého 5. dne v měsíci na bankovní účet organizace.
 4. dodržovat dobu příjmu a vyzvedávat dítě včas dle domluvy
 5. ukládat oblečení dítěte do vyhrazených skříněk
 6. včas hlásit nepřítomnost dítěte ve středisku denní péče
 7. při ukončení docházky rodiče vyplní Dohodu o ukončení docházky dítěte do střediska denní péče

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u všech zaměstnanců MSSS v Mostě – p. o. Pokud nejste s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost u statutárního zástupce organizace.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: urad@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz