Zapůjčení kompenzačních pomůcek

MSSS v Mostě – p. o. zapůjčuje tyto kompenzační pomůcky:

  • mechanický vozík
  • čtyřbodové pevné chodítko
  • čtyřkolové chodítko
  • tříkolové chodítko

Nájemné za nájem pomůcky:

mechanický vozík 20 Kč
čtyřbodové pevné chodítko 8 Kč
čtyřkolové chodítko 8 Kč
tříkolové chodítko 8 Kč

K výše uvedenému nájemnému se připočte základní sazba DPH ve výši určené platným právním předpisem k datu vystavení daňového dokladu.

Podmínky:

Se zájemcem je uzavřena Smlouva o nájmu kompenzační pomůcky. Po podpisu smlouvy oběma stranami uhradí nájemce předem, před samotným zapůjčením pomůcky, v pokladně MSSS v Mostě – p. o. nájemné dle předem dohodnuté doby nájmu.

Při vrácení pomůcky před dohodnutým termínem vrátí pronajímatel nájemci poměrnou část zaplaceného nájemného.

S nájemcem je při předání kompenzační pomůcky vyplněn Protokol o předání a převzetí zdravotnické pomůcky a je mu názorné předvedena manipulace s pomůckou a způsob jejího použití.

V případě, že nájemce po uplynutí sjednané doby nájmu pomůcku nevrátí, je písemně vyzván k vrácení pomůcky či k prodloužení sjednané doby nájmu.

V případě, že nájemce vrátí pomůcku poškozenou, uvede se rozsah poškození v Protokolu o předání a převzetí zdravotnické pomůcky. Nájemce je poté kontaktován ve věci úhrady ceny opravy.

V případě, že nájemce pomůcku z důvodu zničení nebo ztráty nevrátí, uvede se tato skutečnost v Protokolu o předání a převzetí zdravotnické pomůcky. Osoba pověřená půjčováním kompenzačních pomůcek o této skutečnosti informuje hlavní ekonomku, která v souladu se smlouvou kontaktuje nájemce ve věci úhrady celé výše pořizovací ceny pomůcky.

Kontakt:

Půjčovna pomůcek je umístěna v Domově pro seniory, Barvířská 495, 434 01 Most.

Osoba pověřená zapůjčováním kompenzačních pomůcek:
Jana Slavíková, referentka majetkové správy
telefon: 739 242 718, 476 768 970
e-mail: slavikova@msss-most.cz