Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404


TÝDENNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DNY

27.5. - 31.5.2024

20.5. - 24.5.2024

– Veřejný závazek –

Kapacita zařízení:

11 uživatelů

Poslání:

Posláním ambulantní služby denního stacionáře je podpora mentálně, tělesně či kombinovaně postižených uživatelů v samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v denních činnostech, v rámci kterých je kladen důraz na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby a zdravotní stav každého uživatele, a které vedou k jejich sociálnímu začlenění a tím ke zkvalitnění života.

Cíle služby:

–Za pomoci individuálního plánování spolupracovat s uživateli na zdokonalení dovedností a znalostí, které vedou k naplnění jejich osobních cílů a směřují v maximální míře k jejich začlenění do společnosti.
–Poskytovat takovou sociální službu, která vede ke zvýšení či dosažení nezávislosti uživatelů na pomoci okolí s ohledem na jejich individuální potřeby a zdravotní stav.
–Vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí.
–Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností.
–Poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu.
–Konkrétní cíle denního stacionáře jsou stanoveny vždy na určité období.

Cíle krátkodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

–Dlouhodobé cíle na období 2021 až 2024 jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku 18 – 54 let s ukončenou školní docházkou.

 

Postup při odmítnutí žadatele o sociální službu

Zařízení odmítne zájemce o poskytování služeb pouze v souladu se zněním zákona dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služba není poskytována:

 • osobám, které nejsou cílovou skupinou poskytovatele a osobám, které žádají sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • osobám, které při základních činnostech potřebují pomoc zdravotnického personálu nebo vyžadují materiální vybavení, které poskytovatel není schopen zabezpečit.

Uvedená pravidla jsou v souladu s § 91, odst. 3., zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost – Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatel a lidských práv – Všichni zaměstnanci poskytovatele respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Diskrétnost – Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost – Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Standardizace – Vytváříme standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme při poskytování služeb sociální péče. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.
 • Řádný průběh sociální služby – Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
 • Aktivizace uživatelů – Uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které umožňují uživatelům realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním prostředím.

Podmínky pro poskytování sociální služby:

 • Podání žádosti o poskytování sociální služby
 • Uzavření „Smlouvy o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. handicapované občany s ukončenou školní docházkou “
 • Možnost osobní návštěvy zařízení
 • Kvalitní službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Pozn.: Uživatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět viz „Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. handicapované občany s ukončenou školní docházkou“, výpovědní důvody odstavec V.

Úhrada služeb - Informace ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Alena Perglerová, DiS., sociální pracovnice
sídlo: ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.
Telefon: 476 700 653, 606 935 407
e-mail: perglerova@msss-most.cz

Bc. Šárka Prokšová, DiS., sociální pracovnice
sídlo: ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.
Telefon: 476 700 653, 724 102 906
e-mail: proksova@msss-most.cz


Návštěvní dny a hodiny: zde

Další kontakty:

Vedoucí zařízení
Mgr. Lenka Makovcová, DiS.

telefon: 476 700 364
mobil: 734 683 872
e-mail: makovcova@msss-most.cz

Pracovník v sociálních službách
Monika Soukupová
tel.: 476 700 634
mobil: 731 530 364
e-mail: stacionar@msss-most.cz

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

 

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla
 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při použití WC
 2. Pomoc při úkonech osobní hygieny

c) Poskytnutí stravy

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 2. Pomoc při upevňování kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 4. Využití alternativní komunikace ke zkvalitnění života dětí s těžším stupněm závislosti

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

Provozní doba

Sociální služba je poskytována od pondělí do pátku vždy v době od 7:00 – do 15:00 hodin. 

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz