Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818


– Veřejný závazek –

Provoz:

pondělí, úterý, čtvrtek: 8:00 – 19:00 hodin
středa, pátek:  8:00 – 13:00 hodin

Poslání:

Posláním ambulantní služby odborné sociální poradenství Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mostě, Komořanská 818 (dále jen „poradna“) je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci – partnerské, rodinné, osobní nebo sociální, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat.

Cíle:

Poskytnout uživatelům odbornou podporu při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související s rodinou, vztahy a osobním životem.

Posílení psychického stavu jednotlivce, nabytí vnitřní stability osobnosti, posílit schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejich následků, s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě.

Umožnění řešení záležitostí pod odborným vedením tak, aby uživatel dosáhl svého stanoveného cíle optimální cestou. 

Poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu.

Cíle pro rok 2024, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby v krizi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Služba je poskytována:

 • všem osobám, které se na poradnu obrátí bez rozdílu adresy bydliště.

Věková struktura cílové skupiny:

 • děti předškolního věku (6 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontakt:

Vedoucí zařízení
Ing. Šárka Šimanová
telefon: 478 622 359
mobil: 725 511 298
e-mail: simanova@msss-most.cz

Sociální pracovnice
mobil: 730 169 447

Zásady – principy poskytování sociální služby:

– Odbornost: S uživateli pracuje kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích za účelem zkvalitňování poskytované péče.
– Respektování lidské důstojnosti a dodržování lidských práv: Všichni zaměstnanci poradny respektují základní lidská práva uživatelů služby bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
– Bezplatnost: Služba je poskytována zdarma, čímž je umožněna přístupnost všem osobám, tedy i těm, které se díky své krizové situaci ocitly v nepříznivé finanční situaci.
– Anonymita: Uživatel nemusí uvádět své jméno, ani žádné jiné bližší identifikační údaje.
– Bez doporučení: Uživatel služby nepotřebuje žádné doporučení od lékaře, ani od jiných odborníků.
– Individuální přístup: U všech uživatelů služby vycházíme z jejich individuálních potřeb, možností a schopností.
– Záruka mlčenlivosti: Podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou všichni pracovníci poradny povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým je služba poskytována. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.
– Diskrétnost: Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání s uživateli. Zachováváme ji při získávání informací i při další práci s nimi.
– Nestrannost: Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
– Standardizace: Vytváříme standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme při poskytování služby.
– Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením: Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby. Máme k tomuto účelu vytvořena vnitřní pravidla.
– Řádný průběh sociální služby: Máme písemně zpracované metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
– Rozvoj samostatnosti, aktivní přístup uživatele služby: Uživatelé jsou vedeni k tomu, aby se aktivně podíleli na řešení své životní situace a aby rozvíjeli samostatnost při řešení svého problému i v rozhodování o dalším postupu.
– Posilování začlenění uživatele do společnosti: S uživateli pracujeme tak, aby u nich nedošlo k sociální exkluzi. Podporujeme žádoucí a přínosné sociální kontakty a vztahy v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Pokud klient vyžaduje službu, kterou nelze v poradně poskytnout, doporučí jej poradce na jiné pracoviště (kontakty v aktualizovaném adresáři ostatních poskytovatelů služeb).

Pokud je naplněná kapacita – je domluvený další postup podle individuální situace.

Důvody pro odmítnutí klienta služby:

Poskytovatel může s žadatelem odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů uvedených v § 91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob (doporučení jiné sociální služby)
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (nabídka náhradního termínu konzultace)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy (pro porušení pravidel byl uživatel v době kratší než 6 měsíců vyloučen).

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz