Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404


Fotogalerie

Domov pro seniory v ulici J. Wolkera

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

– Veřejný závazek –

Kapacita zařízení:

96 uživatelů

Poslání:

Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 je podpora seniorů, kteří z důvodu věku a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

Cíle služby

Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby:
– snižování následků nepříznivé sociální situace uživatelů

– individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
– napomáhání adaptaci uživatelů v novém prostředí, jejich aktivizace a seberealizace
– podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
– podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své osobě)
– vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
– spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami
– podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče

Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců:
– poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu

Cíle stanovené v oblasti změny prostředí:
– rozvoj kvality sociálních služeb, ubytování, stravování a prostředí

Krátkodobé cíle, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Dlouhodobé cíle, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina

Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Zásady a principy

 • Odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv – všichni zaměstnanci výše uvedených služeb respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Diskrétnost – uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost – všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Standardizace – vytváříme standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme při poskytování služeb sociální péče. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.
 • Řádný průběh sociální služby – máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupujeme.
 • Aktivizace uživatelů – uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které umožňují uživatelům realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním prostředím.
 • Individuální přístup – s uživateli pracujeme podle jejich individuálních potřeb, které zjišťujeme prostřednictvím Individuálních plánů.

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Alena Perglerová, DiS., sociální pracovnice
sídlo: Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.
telefon: 476 700 653, 606 935 407
e-mail: perglerova@msss-most.cz

Bc. Šárka Prokšová, DiS., sociální pracovnice
sídlo: Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most.
telefon: 476 700 653, 724 102 906
e-mail: proksova@msss-most.cz


Návštěvní dny a hodiny: zde

Žádost je možné získat:

 1. Na webových stránkách poskytovatele tj. Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizaci
 2. V Domově pro seniory, Jiřího Wolkera 404, 434 01 Most
 3. V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče Zahražany, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 4. Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 5. Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, Most

Kdy a za jakých podmínek nemůže poskytovatel poskytnout sociální službu – důvody pro neuzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb

Uvedená pravidla jsou v souladu s § 91, odst. 3), zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Důvody pro neuzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou žadatel žádá – evidujeme zápisy z jednání s žadatelem, žadatel je písemně informován o důvodu neuzavření smlouvy a doporučíme žadateli poskytovatele, který poskytuje druh sociální služby, jejímž prostřednictvím mohou být očekávání a potřeby žadatele naplněny (ubytovny, denní stacionář, pečovatelskou službu apod.)
 • Nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá – žadatel je písemně informován o zařazení do evidence žadatelů
 • Zdravotní stav žadatele, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (§ 36), vyhl. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,) jedním z podkladů pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služeb je zpráva praktického lékaře.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě vydání záporného stanoviska poskytovatelem, lze podat stížnost u zřizovatele tj. Statutárního města Most, Radniční č. p. 1, 434 01 Most

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Poskytnutí ubytování

 1. Ubytování
 2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) Poskytnutí stravy

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. Pomoc při podávání jídla a pití
 5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Pomoc při použití WC

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Aktivizační činnosti

 1. Volnočasové a zájmové aktivity
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Přehled fakultativních činností, které lze poskytovat v pobytových sociálních službách provozovaných Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací: 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

Výčet fakultativních činností, které jednotlivé pobytové sociální služby uživatelům nabízí, je sjednán individuálně, ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

 

Další kontakty:

Vedoucí zařízení
Mgr. Lenka Makovcová, DiS.

telefon: 476 700 364
mobil: 734 683 872
e-mail: makovcova@msss-most.cz

Sociální pracovnice
Alena Perglerová, DiS.

telefon: 476 700 653
mobil: 606 935 407
e-mail: perglerova@msss-most.cz

Pracovnice v sociálních službách - aktivizační činnosti
Helena Houšková

mobil: 602 693 539
e-mail: houskova@msss-most.cz

Sesterna
telefon: 476 700 705
mobil: 734 682 789
e-mail: sesterna17@msss-most.cz

Služebna personálu
telefon: 730 169 448

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz