Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Terénní pečovatelská služba, ul. Komořanská 818


– Veřejný závazek –

Pečovatelská služba je poskytována denně včetně víkendů a svátků v době od 6:30 do 21:00 hodin.

Úkony jsou poskytovány v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného, zdravotního postižení či chronického onemocnění, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cíle:

Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby
– snižování následků nepříznivé sociální situace uživatelů

– individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
– podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
– podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své osobě)
– podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální péče
– podpora samostatnosti uživatele při jednání na úřadech, v institucích
– podpora samostatného života uživatele v jeho vlastní domácnosti
– zajištění důstojného života uživatele v jeho domácnosti
– spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami.

Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců
 poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů

a jsou založeny na principech Etického kodexu.

Cíle stanovené v oblasti změny prostředí
– rozvoj kvality sociálních služeb

Cíle dlouhodobé i krátkodobéprostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři)
 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění
 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura:

 • osoby bez věkového omezení

Služba je poskytována

 • osobám žijícím na území města Most a městských částí Souš, Čepirohy, Rudolice, Vtelno a Chanov

 • Poskytování pečovatelské služby je nastaveno na základě sociálního šetření. Sociální šetření je prováděno sociální pracovnicí, která nastaví službu v souladu s Regionální kartou sociálních služeb

Zásady:

 • Odbornost – Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv – Všichni zaměstnanci výše uvedené služby respektují základní lidská práva uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.

 • Diskrétnost – Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.

 • Nestrannost – Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.

 • Standardizace – Vytváříme standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme při poskytování služeb sociální péče. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.

 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.

 • Řádný průběh sociální služby – Máme písemně zpracované metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.

 • Aktivizace uživatelů – Uživatelům pomáháme realizovat společenské aktivity a navazovat kontakt se společenským prostředím.

 • Individuální přístup – Uživatelům pomáháme prostřednictvím Individuálních plánů realizovat jejich individuální potřeby.

Kdy a za jakých podmínek nemůže poskytovatel poskytnout sociální službu – důvody pro neuzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Poskytovatel může s žadatelem odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z důvodů uvedených v § 91, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Úhrada služeb - informace ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti přijímá:

Jiřina Lochmanová, kontaktní osoba
telefon: 478 620 406, 723 210 425
e-mail: lochmanova@msss-most.cz

Zájemce o poskytování pečovatelské služby nás může navštívit na uvedené adrese:
v pondělí: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin,
ve středu: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin,
nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

 

Kontakt:

Vedoucí zařízení
Miroslava Holečková, DiS.

telefon: 478 620 406
mobil: 733 565 740
e-mail: holeckova@msss-most.cz

Vedoucí úseku – terén
Jiřina Lochmanová

telefon: 478 620 406
mobil: 735 749 596
e-mail: lochmanova@msss-most.cz

 

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

 

Poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba je poskytována denně včetně víkendů a svátků v době od 6:30 do 21:00 hodin.

Úkony jsou poskytovány v souladu s § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 6 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 

FAKULTATIVNÍ ÚKONY:

Fakultativní služby jsou poskytovány pouze v souběhu s poskytováním některé základní činnosti

 • doprava uživatele automobilem poskytovatele k praktickému nebo odbornému lékaři

 • dohled nad uživatelem v jeho domácnosti

 • dohled nad užíváním léků.

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz