Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Denní stacionář pro seniory a handicapované občany, ul. Barvířská 495


Fotogalerie

– Veřejný závazek –

Kapacita služby:

4 uživatelé

Poslání:

Sociální služba denního stacionáře poskytuje ambulantní péči osobám od 55 let věku s kombinovaným, mentálním, tělesným postižením a seniorům, které mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu jiné fyzické osoby, kterou jim rodina vzhledem ke svým aktivitám není schopna během dne poskytnout. Za pomoci sociální služby mohou tyto osoby i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Svou činností tyto osoby podporujeme ve smysluplném využití jejich času, udržování a upevňování jejich schopností a dovedností, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cíle:

 • Pomoc a podpora při zachování soběstačnosti, aby byl uživatel schopen žít co nejdelší dobu ve svém přirozeném prostředí v okruhu své rodiny.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností podporující paměť, pozornost, jazykové schopnosti, jemnou motoriku apod.
 • Podporovat uživatele v zachování sociálních kontaktů a vazeb, udržovat uživatele ve vztahu s vrstevníky.
 • Podpora a pomoc pečujícím členům rodin a osob blízkých, aby osoba s postižením či senior i nadále žil v přirozeném rodinném prostředí a zároveň byl umožněn důstojný život jak uživateli, tak celé rodině.
 • Konkrétní cíle denního stacionáře jsou stanoveny vždy na určité období. Cíle krátkodobé a dlouhodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

 • Osoby od 55 let věku s kombinovaným, mentálním, tělesným postižením a senioři, které mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu jiné fyzické osoby, kterou jim rodina či osoba blízká vzhledem ke svým aktivitám není schopna během dne poskytnout.

Provozní doba

Služba je poskytována od pondělí do pátku v době od 7:00 do 16:00 hodin.

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost – Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv – Všichni zaměstnanci zařízení respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Diskrétnost – Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli. 
 • Nestrannost – Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.       
 • Řádný průběh sociální služby – Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
 • Aktivizace uživatelů – Uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které jim umožňují realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním prostředím.
 • Individuální přístup – S uživateli pracujeme podle jejich individuálních potřeb, které zjišťujeme prostřednictvím Individuálních plánů.

Úhrada služeb - Informace ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Sociální pracovník pro evidenci žádostí o umístění do zařízení:

Mgr. Michala Anežka Bambasová
mobil: 721 276 743

telefon: 476 768 971
e-mail: bambasova@msss-most.cz


V případě nedostupnosti telefonu např. v době návštěvních hodin, je možné kontaktovat sociální pracovnici prostřednictvím e-mailu zadosti@msss-most.cz

Návštěvní dny a hodiny: 

pondělí 8,00 – 12,00 a 12,30 – 15,00, bezbariérová místnost, 9. patro

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

Zařízení odmítne zájemce o poskytování služeb pouze v souladu se zněním zákona vztahující se k odmítnutí žadatele:

 • Znění § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Znění § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osob
– pomoc a podpora při podávání jídla

– pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
– pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-
– pomoc při použití WC

– pomoc při úkonech osobní hygieny

c) poskytnutí stravy
– zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

– pomoc při upevňování kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti
– socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů.

Další kontakty:

Recepce
telefon: 476 768 970
mobil: 606 493 704
e-mail: recepce@msss-most.cz

Vedoucí zařízení
Ing. Jitka Vlasáková

mobil: 605 523 496
e-mail: vlasakova@msss-most.cz

Vrchní sestra, zástupce vedoucí zařízení
Monika Prknová
telefon: 476 768 986

mobil: 606 787 070
e-mail: prknova@msss-most.cz

Vedoucí sociální pracovník
Mgr. Lukáš Andrea, DiS.

mobil: 736 198 225
e-mail: andrea@msss-most.cz

Sociální pracovník
(6. stanice: domov se zvláštním 
režimem – 1. a 4. A patro)

David Tomešek, DiS.
mobil: 734 769 367
e-mail: tomesek@msss-most.cz

Vedoucí stravovacího úseku
Miroslava Strnadová
telefon: 476 768 987
mobil: 730 181 751
e-mail: strnadova@msss-most.cz

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz