Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166


Fotogalerie

Domov pro seniory v ulici A. Dvořáka 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA v následujícím odkazu:

https://my.matterport.com/show/?m=RMbnwFRG9Uc

– Veřejný závazek –

Kapacita zařízení:

35 uživatelů

Poslání:

Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

Cíle služby

Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby
– snižování následků nepříznivé sociální situace uživatelů
– individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
– napomáhání adaptaci uživatelů v novém prostředí, jejich aktivizace a seberealizace
– podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
– podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své osobě)
– vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
– spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami
– podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče

Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců
– poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu

Cíle stanovené v oblasti změny prostředí
– rozvoj kvality sociálních služeb, ubytování, stravování a prostředí

Cíle krátkodobé a dlouhodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv
 • Diskrétnost
 • Nestrannost
 • Standardizace
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením
 • Řádný průběh sociální služby
 • Aktivizace uživatelů
 • Individuální přístup

Podmínky pro poskytování sociální služby:

 • Podání žádosti o poskytování sociální služby
 • Uzavření „Smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory"
 • Kvalitní službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Pozn. Uživatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět viz „Smlouva o poskytování sociálních služeb“, výpovědní důvody odstavec V.

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Bc. Venuše Zaspalová, DiS., vedoucí zařízení
sídlo: Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most.
Telefon: 607 794 340
e-mail: zaspalova@msss-most.cz


Návštěvní dny a hodiny: zde

Žádost je možné získat:

 1. Na webových stránkách poskytovatele tj. Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizaci www.msss-most.cz
 2. V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče Zahražany, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 3. Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 4. V Domově pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most
 5. Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, 434 01 Most

Sociální služba není poskytována:

 • osobám, které nejsou cílovou skupinou poskytovatele a osobám, které žádají sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (zařazení do databáze žadatelů)
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
  – zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  – chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Poskytnutí ubytování

 1. Ubytování
 2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) Poskytnutí stravy

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. Pomoc při podávání jídla a pití
 5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Pomoc při použití WC

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Aktivizační činnosti

 1. Volnočasové a zájmové aktivity
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Přehled fakultativních činností, které lze poskytovat v pobytových sociálních službách provozovaných Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací: 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

Výčet fakultativních činností, které jednotlivé pobytové sociální služby uživatelům nabízí, je sjednán individuálně, ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

 

Další kontakty:

Vedoucí zařízení
Bc. Venuše Zaspalová, DiS.

mobil: 607 794 340
e-mail: zaspalova@msss-most.cz

Sociální pracovnice
Taťána Machová, DiS.
mobil: 739 242 719
e-mail: machova@msss-most.cz

Všeobecná sestra
mobil: 734 264 146

Služebna personálu
telefon: 476 708 979

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz