Menu

Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166


Fotogalerie

Domov pro seniory v ulici A. Dvořáka 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA v následujícím odkazu:

https://my.matterport.com/show/?m=RMbnwFRG9Uc

– Veřejný závazek –

Kapacita zařízení:

35 uživatelů

Poslání:

Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

Cíle služby

Cíle stanovené v oblasti práce s uživatelem služby
– snižování následků nepříznivé sociální situace uživatelů
– individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby
– napomáhání adaptaci uživatelů v novém prostředí, jejich aktivizace a seberealizace
– podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech
– podpora vlastní vůle uživatele (rozhodování o své osobě)
– vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času
– spolupráce s uživateli, jejich rodinami a blízkými osobami
– podpora pocitu bezpečí uživatelů z hlediska sociální a zdravotní péče

Cíle stanovené v oblasti práce s týmem zaměstnanců
– poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu

Cíle stanovené v oblasti změny prostředí
– rozvoj kvality sociálních služeb, ubytování, stravování a prostředí

Krátkodobé cíle pro rok 2023 a dlouhodobé cíle na období 2021 až 2025 jsou rozpracovány  ZDE.

Cílová skupina:

Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv
 • Diskrétnost
 • Nestrannost
 • Standardizace
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením
 • Řádný průběh sociální služby
 • Aktivizace uživatelů
 • Individuální přístup

Podmínky pro poskytování sociální služby:

 • Podání žádosti o poskytování sociální služby
 • Uzavření „Smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory"
 • Kvalitní službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Pozn. Uživatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět viz „Smlouva o poskytování sociálních služeb“, výpovědní důvody odstavec V.

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Bc. Venuše Zaspalová, DiS., vedoucí zařízení
sídlo: Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most.
Telefon: 607 794 340
e-mail: zaspalova@msss-most.cz


Návštěvní dny a hodiny: zde

Žádost je možné získat:

 1. Na webových stránkách poskytovatele tj. Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizaci www.msss-most.cz
 2. V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče Zahražany, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 3. Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 4. V Domově pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, 434 01 Most
 5. Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., ul. Barvířská 495, 434 01 Most

Sociální služba není poskytována:

 • osobám, které nejsou cílovou skupinou poskytovatele a osobám, které žádají sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (zařazení do databáze žadatelů)
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
  – zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  – chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Poskytnutí ubytování

 1. Ubytování
 2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) Poskytnutí stravy

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. Pomoc při podávání jídla a pití
 5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Pomoc při použití WC

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Aktivizační činnosti

 1. Volnočasové a zájmové aktivity
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Přehled fakultativních činností, které lze poskytovat v pobytových sociálních službách provozovaných Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací: 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

Výčet fakultativních činností, které jednotlivé pobytové sociální služby uživatelům nabízí, je sjednán individuálně, ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

 

Další kontakty:

Vedoucí zařízení
Bc. Venuše Zaspalová, DiS.

mobil: 607 794 340
e-mail: zaspalova@msss-most.cz

Sociální pracovnice
Miroslava Holečková, DiS.
mobil: 739 242 719
e-mail: holeckova@msss-most.cz

Všeobecná sestra
mobil: 734 264 146

Služebna personálu
telefon: 476 708 979

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, úsekové sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz