Menu

Domov pro seniory, ul. Barvířská 495


Fotogalerie

Kapacita zařízení:

 • Kapacita služby je 273 lůžek.
 • V současné době je k dispozici pouze 270 lůžek, vzhledem k tomu že 3 uživatelé obývají dvoulůžkovou bytovou jednotku samostatně.

Poslání:

 • Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří z důvodu věku, zdravotního stavu a sociální situace jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. U našich uživatelů poskytujeme individuální podporu v uspokojování základních životních potřeb, zachováváme optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování a přispíváme tak k prožití plnohodnotného života.

Cíle služby:

 • Vytvořit podmínky pro plnohodnotný život srovnatelný se způsobem života v přirozeném domácím prostředí.
 • Podpora sociálního kontaktu uživatele s ostatními uživateli, rodinou, přáteli.
 • Podpora svobodného vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o sobě, individuálních přání a právo podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována.
 • Motivace uživatelů k aktivnímu zapojení do péče o svoji osobu a pomoci jim zachovat si v rámci si svých možností stávající soběstačnost.
 • Nepodporovat a neprohlubovat závislost na službě.
 • Podporovat přátelské vztahy a dobré vzájemné soužití mezi uživateli a zaměstnanci.
 • Vytvořit podmínky pro aktivní prožití volného času s ohledem na zdravotní stav uživatele formou nabídky řady aktivizačních činností v zařízení i mimo něj.
 • Poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech Etického kodexu.
 • Cíle krátkodobé a dlouhodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

 • Senioři od 65 let věku, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb či rodiny.

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost – máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv – všichni zaměstnanci výše uvedených služeb respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby.
 • Diskrétnost – uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost – všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Standardizace – vytváříme standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídíme při poskytování služeb sociální péče. Snažíme se, aby je všichni znali a ztotožňovali se s nimi.
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením – chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.
 • Řádný průběh sociální služby – máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
 • Aktivizace uživatelů – uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které umožňují uživatelům realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním prostředím.
 • Individuální přístup – s uživateli pracujeme podle jejich individuálních potřeb, které zjišťujeme prostřednictvím Individuálních plánů.

Podmínky pro poskytování sociální služby:

 • Podání žádosti o poskytování sociální služby
 • Uzavření „Smlouvy o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory"
 • Kvalitní službu nemůžeme poskytnout osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, které nejsou schopny pobytu v zařízení pobytových služeb z důvodu akutní infekční nemoci, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Sociální pracovník pro evidenci žádostí o umístění do zařízení:

Mgr. Michala Anežka Bambasová
mobil: 721 276 743
telefon: 476 768 971
e-mail: bambasova@msss-most.cz

V případě nedostupnosti telefonu např. v době návštěvních hodin, je možné kontaktovat sociální pracovnici prostřednictvím e-mailu:

zadosti@msss-most.cz 

Návštěvní dny a hodiny: zde

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

Zařízení odmítne zájemce o poskytování služeb pouze v souladu se zněním právních předpisů vztahující se k odmítnutí žadatele:

 • 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Poskytnutí ubytování

 1. Ubytování
 2. Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) Poskytnutí stravy

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. Pomoc při podávání jídla a pití
 5. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. Pomoc při použití WC

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Aktivizační činnosti

 1. Volnočasové a zájmové aktivity
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

Přehled fakultativních činností, které lze poskytovat v pobytových sociálních službách provozovaných Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací: 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

Výčet fakultativních činností, které jednotlivé pobytové sociální služby uživatelům nabízí, je sjednán individuálně, ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

 

Základní sociální poradenství – poradenství v oblasti péče o osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou a jejich pečující:

V zařízení je poskytováno základní sociální poradenství v oblasti péče o osoby trpící demencí, Alzheimerovou chorobou a jejich pečující.

Kontaktní osoba:
Alena Valentová, všeobecná sestra
telefon: 476 768 970

Další kontakty:

Recepce
telefon: 476 768 970
mobil: 606 493 704
e-mail: recepce@msss-most.cz

Vedoucí zařízení
Ing. Jitka Vlasáková

mobil: 605 523 496
e-mail: vlasakova@msss-most.cz

Úseková sestra, zástupce vedoucí zařízení
Monika Prknová
telefon: 476 768 986

mobil: 606 787 070
e-mail: prknova@msss-most.cz

Vedoucí sociální pracovník
Mgr. Lukáš Andrea, DiS.

mobil: 736 198 225
e-mail: andrea@msss-most.cz

Sociální pracovník
(1. stanice: 2. a 3. patro
)

Bc. Gabriela Ježková
mobil: 602 454 076
e-mail: jezkova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(2. stanice: 4. B a 5. patro)

Bc. Lenka Charvátová
mobil: 606 828 976
e-mail: charvatova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(3. stanice: 6. a 7. patro)

Bc. Jana Havlíková 
mobil: 606 930 840
e-mail: havlikova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(
4. stanice: 8. a 9. patro)

Bc. Petra Popelková
mobil: 736 670 814
e-mail: popelkova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(5. stanice: 10. až 11. patro)

Lucie Morgensternová, DiS.
mobil: 606 921 579
e-mail: morgensternova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(5. stanice: 12. patro)

Mgr. Michala Anežka Bambasová
mobil: 721 276 743
telefon: 476 768 971
e-mail: bambasova@msss-most.cz

Šéfkuchařka
Miroslava Strnadová
telefon: 476 768 987
mobil: 730 181 751
e-mail: strnadova@msss-most.cz

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, úsekové sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz