Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Domov pro osoby se zdravotním postižením, ul. Barvířská 495


Fotogalerie

– Veřejný závazek –

Kapacita služby:

6 uživatelů

Poslání:

Posláním pobytové služby domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora uživatelů, kteří se z důvodu tělesného nebo zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Svou činností podporujeme uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cíle služby:

 • Vytvořit takové životní podmínky, které jsou v nejvyšší míře srovnatelné s životními podmínkami lidí bez zdravotního či tělesného postižení.
 • Podporovat uživatele v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Zachování, rozvoj a upevnění praktických dovedností uživatelů vedoucí ke zvýšení jejich soběstačnosti.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky řady aktivizačních činností, pomoci uživatelům trávit volný čas i jinde, mimo zařízení.
 • Poskytování bezpečných a odborných služeb, které respektují důstojnost uživatelů a jsou založeny na principech etického kodexu.
 • Konkrétní cíle domova pro osoby se zdravotním postižením jsou stanoveny vždy na určité období. Cíle krátkodobé a krátkodobé, prostředky k jejich dosahování, výsledky a způsoby hodnocení jsou rozpracovány ZDE.

Cílová skupina:

Osoby od 40 let věku s tělesným nebo zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb či rodiny.

Zásady – principy poskytování sociální služby:

 • Odbornost – Máme vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si neustále doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Respektování potřeb uživatelů a lidských práv – Všichni zaměstnanci zařízení respektují základní lidská práva našich uživatelů, ochranu osobní svobody, soukromí, osobní údaje a další jejich potřeby
 • Diskrétnost Uvědomujeme si, že diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli. Diskrétnost zachováváme při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.
 • Nestrannost – Všechny naše uživatele posuzujeme nestranně a rovnoprávně.
 • Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením  Chráníme uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby na základě vnitřních pravidel, která máme vytvořena.
 • Řádný průběh sociální služby  Máme písemně zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla – směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby, a podle nich postupujeme.
 • Aktivizace uživatelů  Uživatelům poskytujeme kulturní a společenské aktivity, které jim umožňují realizovat se a pomáhat navazovat kontakt se sociálním prostředím.
 • Individuální přístup  S uživateli pracujeme podle jejich individuálních potřeb, které zjišťujeme prostřednictvím Individuálních plánů.

Měsíční úhrady ZDE

Formuláře ZDE

Žádosti o umístění do zařízení přijímá:

Sociální pracovník pro evidenci žádostí o umístění do zařízení:

Mgr. Michala Anežka Bambasová
mobil: 721 276 743

telefon: 476 768 971
e-mail: bambasova@msss-most.cz


V případě nedostupnosti telefonu např. v době návštěvních hodin, je možné kontaktovat sociální pracovnici prostřednictvím e-mailu zadosti@msss-most.cz

Návštěvní dny a hodiny:

pondělí 8,00-12,00 a 12,30-15,00, bezbariérová místnost, 9. patro

Žádost je možné získat:

 • Na webových stránkách Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
 • V Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., oddělení následné péče, Jana Žižky 1304, 434 01 Most
 • Na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí, č. p. Radniční 1, 434 69 Most
 • V Domově pro seniory, ul. Barvířská 495, Most
 • Na ředitelství MSSS v Mostě – p. o., Barvířská 495, 434 01 Most

 

Zařízení odmítne zájemce o poskytování služeb pouze v souladu se zněním zákona vztahující se k odmítnutí žadatele:

 • Znění § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Znění § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Nabízené sociální služby poskytovatelem

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

a) Poskytnutí ubytování

Ubytování

Úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) Poskytnutí stravy

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

c) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

Pomoc při podávání jídla a pití

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob

f) Sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) Aktivizační činnosti

Volnočasové a zájmové aktivity

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Přehled fakultativních činností, které lze poskytovat v pobytových sociálních službách provozovaných Městskou správou sociálních služeb v Mostě – příspěvkovou organizací: 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  
klasická masáž 80kč / úkon
použití masážního křesla 50kč / úkon
vířivá koupel horních končetin 50kč / úkon
bioprotonová lampa 30kč / úkon
aplikace tepla (solux stolní) 50kč / úkon
doprava uživatele automobilem poskytovatele k lékaři nebo za účelem vyřizování osobních záležitostí - na území města Mostu (úkon = jízda tam i zpět) 6,95 Kč/km + skutečné mzdové náklady zaměstnance za spotřebovaný čas

Výčet fakultativních činností, které jednotlivé pobytové sociální služby uživatelům nabízí, je sjednán individuálně, ve smlouvě o poskytování sociálních služeb.

 

Další kontakty:

Recepce
telefon: 476 768 970
mobil: 606 493 704
e-mail: recepce@msss-most.cz

Vedoucí zařízení
Ing. Jitka Vlasáková

mobil: 605 523 496
e-mail: vlasakova@msss-most.cz

Vrchní sestra, zástupce vedoucí zařízení
Monika Prknová
telefon: 476 768 986

mobil: 606 787 070
e-mail: prknova@msss-most.cz

Vedoucí sociální pracovník
Mgr. Lukáš Andrea

mobil: 736 198 225
e-mail: andrea@msss-most.cz

Sociální pracovník
(1. stanice: 2. a 3. patro
)

Bc. Gabriela Ježková
mobil: 602 454 076
e-mail: jezkova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(2. stanice: 4. B a 5. patro)

Bc. Lenka Charvátová
mobil: 606 828 976
e-mail: charvatova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(3. stanice: 6. a 7. patro)

Bc. Jana Havlíková 
mobil: 606 930 840
e-mail: havlikova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(
4. stanice: 8. a 9. patro)

Bc. Petra Popelková
mobil: 736 670 814
e-mail: popelkova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(5. stanice: 10. až 11. patro)

Lucie Morgensternová, DiS.
mobil: 606 921 579
e-mail: morgensternova@msss-most.cz

Sociální pracovník
(5. stanice: 12. patro)

Mgr. Michala Anežka Bambasová
mobil: 721 276 743
telefon: 476 768 971
e-mail: bambasova@msss-most.cz

Vedoucí stravovacího úseku
Miroslava Strnadová
telefon: 476 768 987
mobil: 730 181 751
e-mail: strnadova@msss-most.cz

Stížnosti

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby je možné podat stížnost u sociálního pracovníka, vedoucího sociálního pracovníka, vrchní sestry, vedoucí zařízení nebo na email stiznosti@msss-most.cz.

Stížnost bude prošetřena a vyřízena neprodleně. Nelze-li stížnost vyřídit neprodleně, vyřídí se včetně odeslání odpovědi stěžovateli nebo podavateli do 30-ti dnů od přijetí stížnosti. Ve složitějších a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost s písemným souhlasem ředitele organizace vyřídit do 60-ti dnů. O prodloužení lhůty vyřízení bude stěžovatel písemně informován.

Jestliže stěžovatel není spokojen s průběhem vyřízení stížnosti ani v jednom z uvedených případů, je možné podat stížnost u těchto institucí:

Statutární město Most – odbor sociálních věcí (zřizovatel MSSS v Mostě – p. o.)
adresa: Radniční 1, 434 01 Most
telefon: 476 448 111
web: www.mesto-most.cz
e-mail:  epodatelna@mesto-most.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 657 111
web: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
web: www.mpsv.cz
e-mail: posta@mpsv.cz

Veřejný ochránce práv – ombudsman
adresa: Údolní 39, 602 00  Brno
telefon: 542 542 888
web: www.ochrance.cz
e-mail:  podatelna@ochrance.cz