Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

Zapůjčení kompenzačních pomůcek


ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

MSSS v Mostě – p. o. zapůjčuje kompenzační pomůcky za uvedené denní nájemné:

  • mechanický vozík                 20 Kč
  • čtyřbodové pevné chodítko    8 Kč
  • čtyřkolové chodítko                8 Kč

K výše uvedenému nájemnému se připočte základní sazba DPH ve výši určené platným právním předpisem k datu vystavení daňového dokladu.

Například za deset dní pronájmu mechanického vozíku bude částka činit 200 Kč + DPH 42 Kč, tedy celkem 242 Kč.


Podmínky:

Se zájemcem je uzavřena Smlouva o nájmu kompenzační pomůcky. Po podpisu smlouvy oběma stranami uhradí nájemce předem, před samotným zapůjčením pomůcky, v pokladně MSSS v Mostě – p. o., nájemné dle předem dohodnuté doby nájmu.

Při vrácení pomůcky před dohodnutým termínem vrátí pronajímatel nájemci poměrnou část zaplaceného nájemného.

S nájemcem je při předání kompenzační pomůcky vyplněn Protokol o předání a převzetí zdravotnické pomůcky a je mu názorné předvedena manipulace s pomůckou a způsob jejího použití.

V případě, že nájemce po uplynutí sjednané doby nájmu pomůcku nevrátí, je písemně vyzván k vrácení pomůcky či k prodloužení sjednané doby nájmu.

V případě, že nájemce vrátí pomůcku poškozenou, uvede se rozsah poškození v Protokolu o předání a převzetí zdravotnické pomůcky. Nájemce je poté kontaktován ve věci úhrady ceny opravy.

V případě, že nájemce pomůcku z důvodu zničení nebo ztráty nevrátí, uvede se tato skutečnost v Protokolu o předání a převzetí zdravotnické pomůcky. Osoba pověřená půjčováním kompenzačních pomůcek o této skutečnosti informuje hlavní ekonomku, která v souladu se smlouvou kontaktuje nájemce ve věci úhrady celé výše pořizovací ceny pomůcky.


Kontakt:

Půjčovna pomůcek je nově umístěna v budově Penzionu pro seniory na adrese Komořanská 818, 434 01 Most.

 

Osoba pověřená zapůjčováním kompenzačních pomůcek:

paní Jiřina Lochmanová, vedoucí úseku terén Pečovatelské služby

telefon 735 749 596, 478 620 406

e-mail: lochmanova@msss-most.cz

Stran půjčovny kompenzačních zdravotních pomůcek se také můžete obrátit na Hospic v Mostě Další služby | Hospic (hospic-most.cz) nebo na Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s CENTRUM (krcentrum.cz).