Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

GDPR


Informační memorandum o nakládání s osobními údaji

KLIENTI

Ke stažení:

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je:

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

Ředitel: Ing. Luboš Trojna
se sídlem: Barvířská 495, 434 01 Most
IČO: 00 83 12 12
Telefon: tel. +420 476 768 973 (sekretariát)
E-mail: sekretariat@msss-most.cz
Datové schránky: esw4siu 

(dále jen „Správce“)


Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována Bc. Eva Lipovská, poverenec@mesto-most.cz

Správce Vašich osobních údajů se zavázal Vaše osobní údaje důsledně chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (dále také Nařízení GDPR).

Správce si klade za cíl zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při všech operacích, které souvisí s jejich zpracováním (např. shromažďování, ukládání, vyhledávání, strukturování, uspořádávání, výmaz apod.).

2. Předmět

Toto Informační memorandum jasným a srozumitelným způsobem vysvětluje základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, současně Vás informuje o právech, která můžete vůči správci Vašich osobních údajů uplatnit.

Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor jako je jméno, osobní číslo, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Správce Vašich osobních údajů, tyto údaje shromažďuje různými způsoby, a to jak elektronicky, tak i v analogové podobě. Ke shromažďování Vašich osobních údajů dochází při výkonu zákonných povinností a poskytování služeb správce nebo na základě souhlasu, který jste nám udělali.

3. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat patří mimo jiné:

 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště apod.)
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní osoba apod.)
 • informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon
 • informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).

4. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů Správce provádí pouze pokud:

 • zpracování je nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, atd.).
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, coby subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost tohoto subjektu údajů,
 • Vy, coby subjekt údajů, jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; souhlas se zpracováním osobních údajů je vyžadován pouze u zpracování, které není zákonnou povinnosti nebo oprávněným zájmem.
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás, coby subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

5. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Za účel zpracování osobních údajů se považuje jednoduše důvod, pro který chceme Vaše osobní údaje zpracovávat nebo kvůli čemu či za jakým cílem chceme Vaše osobní údaje evidovat a dále s nimi pracovat.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření nebo změnu smluvního vztahu, jejíž smluvní stranou je subjektu údajů.

V souvislosti se zpracováním žádostí poskytovatel současně zpracovává
i osobní údaje, jež svých charakterem náleží do zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 Nařízení GDPR (např. informace o zdravotním stavu).

6. Příjemci Vašich osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytnuty.

Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:

 • např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem (např. Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny apod.),
 • třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků (např. úřady provádějící výkon rozhodnutí apod.).
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle Správce také zpracovateli Správce a to na základě „Smlouvy o zpracování osobních údajů“.

7. Uchovávání Vašich osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů bude osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je potřebná pro splnění účelu, za kterým byly tyto údaje shromážděny. Obvykle je tato doba stanovena právními předpisy nebo našimi interními dokumenty.

V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou tyto shromažďovány pouze po dobu stanovenou tímto souhlasem.

8. Vaše práva vyplývající z Nařízení GDPR

Podle Nařízení GDPR máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči správci Vašich osobních údajů uplatňovat.

Jedná se mj. o právo:

 • vědět, jaké všechny osobní údaje o Vás shromažďujeme,
 • požadovat opravu osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů, (pokud tomu nebrání zákonné důvody)
 • požadovat přenositelnost osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • být informován o závažném incidentu, který se dotýká Vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.

Informace Vám budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti, Správce poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektů údajů může Správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Lhůta na vyřízení Vaší žádosti je 30 dnů.

Bližší informace k uplatnění Vašich práv Vám podá koordinátor pro práva subjektů údajů na e-mailu: sekretariat@msss-most.cz.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje z jiného důvodu, než je zákonná povinnost, plnění smlouvy, jejíž jednou ze smluvních stran je subjekt údajů nebo oprávněný zájem, budete vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů (např. zveřejnění fotografie).

Udělením souhlasu berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů. Souhlas, který nám udělíte, musí být udělen samostatně a musí být odlišitelný od ostatních sdělení.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, obdržíte vždy kopii uděleného souhlasu.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž byste musel uvádět důvody. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházející z původně uděleného souhlasu.

10. Automatizované rozhodování

Správce Vašich osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování.

11. Akce pořádané Správcem

Správce organizuje řadu společenských, kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí, z nichž jsou pořizovány fotografie, zvukové či obrazové záznamy pro účely jejich zveřejnění na sociálních sítích, v Mosteckých listech, on-line Mosteckých listech, webových stránkách města, webových stránkách správce, pro potřeby reportáže z pořádané akce či na propagačních materiálech. Ve všech těchto případech musí být fotograf řádně a viditelně označen.

Účastníci těchto akcí budou vždy informováni o pořizování dokumentace a uvedení účelu tohoto pořízení (upozornění moderátora, informační tabule, informace na pozvánce, viditelně označený fotograf).

Svojí účastí na akcích správce, za splnění podmínek dle předchozího odstavce, udělujete konkludentní souhlas (projev vůle učiněný jiný způsobem než slovně nebo písemně) s tím, že můžeme pořizovat Vaše fotografie apod.

I v případě udělení konkludentního souhlasu s fotografováním či natáčením máte právo tento svůj souhlas následně odvolat. Odvolání souhlasu můžete učinit písemně, doručením svého podání na adresu Správce nebo osobně prostřednictvím koordinátora.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ing. Luboš Trojna
ředitel MSSS v Mostě – p. o.