Nástroje přístupnosti
Nástroje
přístupnosti
Zvětšit text Zmenšit text Čitelné písmo Stupně šedi Vysoký kontrast Negativní kontrast Světlé pozadí Podtrhnout odkazy Reset
Kontakt

Menu

01. února 2024

Diecézní charita Litoměřice zavádí systémové změny pečovatelských služeb - inspirace i pro MSSS v Mostě - p. o.


Transformace pečovatelských služeb

Diecézní charita Litoměřice zavádí systémové změny pečovatelských služeb v Chomutově, Liberci, Frýdlantu, Mnichove Hradišti a v Bakově nad Jizerou. Započatá transformace pečovatelských služeb je odrazem budoucí moderní služby, která odpovídá potřebám stárnoucí populace a kvalitativně odráží službu v 21. století.

"Stárnutí společnosti je celospolečenský fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior. Představy, které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní senioři představují velmi heterogenní skupinu čítající více než dva miliony osob," uvádí ředitelka Diecézní charity Litoměřice Karolína Wankovská. "Tento vývoj rovněž zvyšuje nároky kvantitativní i kvalitativní na péči v domácím prostředí a na pečující osoby, které se čím dál častěji musí spoléhat na pomoc pečovatelských služeb, " dodává.

Péči v domácím prostředí lze poskytnout i osobám ve vysokém stupni závislosti, nutná je však kvalitní a efektivní péče. Vybavení těchto služeb digitálními technologiemi a jejich využíváni významným způsobem zefektivní poskytování, a tudíž zvyšuje i jejich dostupnost a přístup osobám, které v současné době využívají podstatně nákladnějších pobytových služeb.

"Změnou fungování našich služeb zvyšujeme efektivitu a kvalitu poskytované péče. Zavádíme podstatné provozní změny a digitalizaci, která umožní rozvoj této služby. Nedílnou součástí je tvorba odpovídajícího zázemí pro poskytování efektivní a kvalitní péče, která zahrnuje i obnovu a rozšíření technického vybavení, tvorbu integrovaných výcvikových center pro neformální pečovatele, půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, asistivní technologie, dále nastavení procesních kontrolních mechanismů a využívání nových informačních technologií, a to včetně obnovy vozového parku, který by odpovídal svou kapacitou a spolehlivostí potřebám každodenní sociální péče v regionech," vysvětluje Wankovská.

Pro úspěch plánované změny je klíčový představitel vedení organizace, který disponuje zkušenostmi a aktivitami, jež jsou plánovány. Ředitelka Diecézní charity Litoměřice je současně ředitelkou Charity Litoměřice, kde již k úspěšně transformaci došlo a Pečovatelská služba Charity Litoměřice je v současné době všeobecně uznávaná jako leader nových trendů v pečovatelské službě. Je druhý největší poskytovatel terénních pečovatelských služeb v Ústeckém kraji a je dosud jediný poskytovatel, který úspěšně prošel procesem transformace pečovatelské služby.

V plánu transformace se pečovatelská služba Charity Litoměřice drží zvýšení profesionality v poskytování pečovatelské služby, rozšíření a zvýšení kvality materiálně technické základny odpovídající 21. století, efektnějšího poskytování kvalitní terénní pečovatelské služby, zkvalitnění nabídky a rozvoje sociálních služeb v regionu, vytvoření vhodných pracovních podmínek pro kvalitní výkon pečovatelské služby, zvýšení dostupnosti služby, zvýšení zaměstnanosti, setrvání klientů v domáčím prostředí, spolupráce s neformálními pečujícími osobami, rozvoje péče v domácím prostředí i pro osoby s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhých osob a péčí o cílové skupiny se specifickou diagnózou.

Text: Diecézní charita Litoměřice